Beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens

Naleving van de AVG

De vereniging van gerechtsdeurwaarders Jean Cl. Brulé te 7500 Doornik en Michel Scieur te 7900 Leuze-en-Hainaut heet hierna “Brulé & Scieur”
Brulé & Scieur wil de privacy van bezoekers van deze website respecteren en beschermen, in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) die op 25 mei 2018 in werking is getreden (EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).
Dit houdt met name in dat de gebruiker op de hoogte wordt gesteld van de persoonlijke gegevens die worden verzameld door de site die hij bezoekt, van de doeleinden van deze verzameling en van de voorwaarden voor het bewaren van deze gegevens, en met volledige kennis van zaken al dan niet – zijn toestemming voor deze verwerking.
Deze regeling is een voortzetting van de verplichtingen waaraan gerechtsdeurwaarders reeds onderworpen zijn en in het bijzonder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van het privéleven, de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en de bepalingen betreffende het beroepsgeheim.

Cookies, navigatiegegevens en contactformulier

Bij een bezoek aan deze site worden om veiligheidsredenen en statistische doeleinden automatisch bepaalde gegevens geregistreerd: uw IP-adres, uw browsertype, datum en tijd van bezoek, bekeken pagina’s en gedownloade bestanden.
De site maakt ook gebruik van “cookies” (sessievariabelen) die bepaalde elementen van uw surfgedrag registreren, zodat de site met u kan communiceren.
U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via het configuratiemenu van uw internetbrowser.
In dit geval zijn bepaalde functies van deze site mogelijk niet voor u beschikbaar.

De persoonsgegevens die u eventueel moet verstrekken bij het online raadplegen van uw dossier of via een contactformulier, worden in ons computersysteem opgenomen en uitsluitend gebruikt om vervolgens met u te communiceren en een goed beheer van uw dossier of de afhandeling van uw aanvraag te garanderen.
Brulé & Scieur verbindt zich ertoe deze nooit aan derden mee te delen, behalve wanneer deze mededeling vereist is voor de uitvoering van lopende juridische procedures in het kader van de opdrachten toevertrouwd aan gerechtsdeurwaarders en hun plaatsvervangers.
In geen geval zal Brulé & Scieur uw telefoonnummer of e-mailadres doorgeven voor doeleinden die geen verband houden met haar opdracht, zoals commerciële prospectie of marketingcampagnes.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de artikelen 15 tot en met 18 van de AVG heeft u het recht om:

  1. informatie over het al dan niet bestaan van verwerking van uw persoonsgegevens en de doeleinden van deze verwerking;
  2. de lijst met gegevens waarop deze verwerking betrekking heeft;
  3. de ontvangers aan wie deze persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven;
  4. mededeling van gegevens over u
  5. eventuele rectificatie ervan;
  6. het wissen van uw persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat de bewaring ervan niet vereist is door een lopende juridische procedure tegen u.
  7. Elk verzoek daartoe moet worden gedaan per e-mail gericht aan of per gewone post aan de DPO van Brulé & Scieur, Michel Scieur 60 rue Saint Martin te 7900 Leuze-en-Hainaut, met bijvoeging van een fotokopie (of scan) dubbelzijdig van uw identiteitskaart.

Wettelijke opdracht van de Gerechtsdeurwaarder

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten die door de wet aan de deurwaarder en zijn personeel zijn opgedragen met het oog op het algemeen belang, is hiervoor echter geen toestemming van de betrokkene vereist en kan er dus worden afgeweken van bepaalde bepalingen van de AVG. (art. 14, 5/c).
De persoonsgegevens die de gerechtsdeurwaarder bewaart, zijn strikt beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de procedures voorzien door de wet.
De gerechtsdeurwaarder en zijn medewerkers verwerken dus geen gegevens die vallen onder bepaalde categorieën als bedoeld in artikel 9 AVG.
De gegevens worden bewaard gedurende 10 jaar na het einde van de opdracht van de gerechtsdeurwaarder, zijnde de maximale bewaartermijn voorzien door de wet.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Brulé & Scieur neemt eveneens alle passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en bescherming van de persoonsgegevens waarvan zij kennis krijgt te beschermen, hetzij via haar website, hetzij in het kader van de haar toevertrouwde opdrachten. Deze gegevens worden opgeslagen in een door een firewall beveiligde omgeving en op interne bedrijfsservers of, indien nodig, in beveiligde datacentra uitsluitend binnen het grondgebied van de Europese Unie. Medewerkers betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens zijn contractueel gebonden aan een zeer strikte vertrouwelijkheid. Alleen personen die naar behoren zijn gemachtigd om uw verzoek of dossier te verwerken, hebben toegang tot uw gegevens. Deze personen worden geïdentificeerd en geauthenticeerd met behulp van hun elektronische identiteitskaart of een wachtwoord dat gelijkwaardige veiligheidsgaranties biedt.
Persoonsgegevens kunnen, indien van toepassing, worden doorgegeven aan een externe dienstverlener die als onderaannemer optreedt en die de passende contractuele en technische maatregelen heeft genomen om een voldoende beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens te garanderen. Een kopie van deze contractuele maatregelen tussen onderaannemers aan de Data Protection Officer wordt gegeven op verzoek per e-mail gericht aan of per gewone post aan de DPO van Brulé & Scieur, de heer Michel Scieur 60 rue Saint Martin in 7900 Leuze-en-Henegouwen.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is BV BRULE – SCIEUR 4 place de Lille te 7500 Doornik in de persoon van de geassocieerde gerechtsdeurwaarders.
Overeenkomstig de bepalingen van de AVG wordt aan hen een functionaris voor gegevensbescherming (FGB) toegewezen, die eigen is voor gerechtsdeurwaarders.
Hij kan gecontacteerd worden via e-mail gericht aan michel.scieur@skynet.be of per gewone post aan