1. Onderstaand basistarief wordt u aangeboden als informatie. Dit betekent dat wij openstaan voor elk ander voorstel, afhankelijk van het jaarlijkse aantal schulden dat u aan ons wilt toevertrouwen en/of de bedragen ervan.
  2. In de regel vragen wij niet:
    • Geen voorschot
    • Geen dossieropeningskosten
    • Geen commissie bij het mislukken van onze tussenkomsten, er zal slechts een bedrag van 35 euro per dossier verschuldigd zijn.
  3. Als uw schuld bij ons is afgehandeld, ontvangt u na ontvangst van het dossier het volledige nettobedrag. Op voorwaarde echter dat uw algemene verkoopvoorwaarden van goederen en/of diensten een schadevergoedingsregeling voorschrijven in geval van niet-betaling op de vervaldag en/of interesten verschuldigd wegens betalingsachterstand van uw schuld op de vervaldag van de vastgestelde termijn. Wat betreft dit schadevergoedingsbeding (gewoonlijk strafclausule genoemd) en de contractuele vertragingsrente, passen wij strikt het tarief toe dat is vastgelegd in de jurisprudentie van de Waalse ondernemingsrechtbanken wanneer uw klant een onderneming is, en, anderzijds, de restrictieve wetgeving met betrekking tot consumentenbescherming wanneer uw cliënt geen vennootschap is (in de zin van het Wetboek van Economisch Recht) en wanneer de schuld geen betrekking heeft op de activiteit van de onderneming van uw cliënt.
  4. Indien wij per ongeluk onze tussenkomst moeten beëindigen of indien uw verkoopvoorwaarden geen boetebeding voorzien, zijn wij – zonder enige andere kosten – een commissie verschuldigd van € 35,- op een tranche van € 1 tot € 349. , van 10% op de tranche van de door ons geïnde bedragen tussen € 350 en € 4.000 en 7,5% op de tranche tussen € 4.001 en € 10.000. Deze termijnen zijn cumulatief. Boven het teruggevorderde bedrag van 10.000 euro moet de verschuldigde commissie met u worden overeengekomen. Met per ongeluk moet gelezen worden: vanwege een overeenkomst die u met uw klant heeft gesloten.
  5. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij ontvangst van de opdracht. Commissies moeten worden verhoogd met BTW tegen een rentevoet van 21%. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na verzending ervan. Bij laattijdige betaling op de vervaldag zijn vertragingsrente en een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd overeenkomstig de wet van 14 augustus 2021 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen betalingsachterstand in handelstransacties. De rechtbanken van Doornik zijn exclusief bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.